Data ostatniej aktualizacji: 01.03.2012.

 1. Wprowadzenie

  Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich aplikacji, usług i serwisów („Usługi”) oferowanych przez firmę Nurte sp. z o.o., której siedziba znajduje się w Warszawie przy ul. Rembielińskiej 20/91.

  Korzystając z Usług, użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Mogą również obowiązywać warunki dodatkowe dotyczące konkretnych Usług. Treść warunków dodatkowych jest dostępna w odpowiednich Usługach i jeśli użytkownik korzysta z tych Usług, warunki dodatkowe stanowią rozszerzenie zasad niniejszego Regulaminu.

 2. Korzystanie z Usług

  Użytkownik musi przestrzegać wszelkich zasad przedstawionych w ramach Usług. Z Usług nie wolno korzystać w niewłaściwy sposób, w szczególności nie można utrudniać ich działania ani podejmować prób uzyskania do nich dostępu inaczej niż za pomocą interfejsu i instrukcji udostępnionych przez Nurte. Z Usług można korzystać wyłącznie w sposób dozwolony przez prawo. Nurte zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wstrzymania świadczenia Usług użytkownikowi, jeśli nie będzie on przestrzegał zasad Regulaminu.

  W związku z korzystaniem z Usług użytkownik może otrzymywać ogłoszenia o usługach, komunikaty serwisowe i inne informacje. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania niektórych z tych wiadomości.

 3. Ochrona prywatności

  W Polityce prywatności Nurte wyjaśniono zasady dotyczące postępowania z danymi osobowymi użytkownika oraz ochrony jego prywatności podczas korzystania z Usług. Korzystając z Usług, użytkownik akceptuje, że Nurte może używać tych danych zgodnie ze swoją Polityką prywatności.

 4. Informacje licencyjne

  Nurte udziela użytkownikowi osobistej, ważnej na całym świecie, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na używanie oprogramowania udostępnionego przez Nurte w ramach Usług. Licencja ta umożliwia użytkownikowi korzystania ze świadczonych przez Nurte Usług w sposób dozwolony na mocy niniejszych warunków. Użytkownikowi nie wolno kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, sprzedawać ani dzierżawić żadnej części Usług ani dołączonego oprogramowania, jak również nie wolno analizować wstecznie żadnego takiego oprogramowania ani podejmować prób wyodrębnienia jego kodu źródłowego.

  Korzystanie z Usług nie daje użytkownikowi praw własności intelektualnej do Usług. Nie wolno wykorzystywać materiałów będących elementem Usług do celów innych niż funkcjonowanie Usługi. Użytkownik nie otrzymuje prawa do wykorzystania marek i logo użytych w Usługach. Nie wolno usuwać, zasłaniać ani modyfikować informacji prawnych wyświetlanych w Usługach lub w związku z nimi.

  Niektóre programy stosowane w Usługach mogą być oferowane na mocy licencji open source. Licencja open source może zawierać postanowienia, które zastępują niektóre z niniejszych warunków.

 5. Zmiany i wyłączenia Usług

  Nurte stale zmienia i udoskonala swoje Usługi. Możemy wprowadzić nowe lub usunąć aktualne funkcje, a także zawiesić lub całkowicie zakończyć świadczenie Usługi. Nurte może w dowolnym momencie przerwać świadczenie Usług użytkownikowi bądź dodać lub utworzyć związane z nimi nowe ograniczenia. Jeśli podejmiemy decyzję o zakończeniu świadczenia Usługi, w sytuacjach, gdy będzie to uzasadnione i możliwe, odpowiednio wcześniej powiadomimy o tym użytkowników. Użytkownik również może w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z Usług.

 6. Gwarancje

  Nurte świadczy Usługi przy wykorzystaniu uzasadnionego pod względem biznesowym poziomu umiejętności i zaangażowania. Z uwagi na specyficzny charakter Usług jakimi jest oprogramowanie komputerowe firma Nurte nie składa żadnych obietnic związanych z Usługami, innych niż wyraźnie wymienione w niniejszym Regulaminie oraz warunkach dodatkowych. Usługi są świadczone „w takim stanie, w jakim się znajdują”. Nurte nie określa żadnych swoich zobowiązań w zakresie funkcjonalności, niezawodności ani dostępności Usług. W zakresie dozwolonym przez prawo wyłączamy wszystkie gwarancje.

 7. Odpowiedzialność

  Firma Nurte nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski, przychody ani dane, straty finansowe, szkody pośrednie, szczególne, wtórne ani moralne, a także odszkodowania z tytułu strat moralnych. W żadnym przypadku firma Nurte nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bądź szkody, których nie można przewidzieć przy zastosowaniu uzasadnionych środków.

  Całkowita odpowiedzialność firmy Nurte z tytułu wszelkich roszczeń na mocy niniejszych warunków, w tym z tytułu wszelkich dorozumianych gwarancji i rękojmi, jest ograniczona do kwoty zapłaconej nam przez użytkownika za korzystanie z Usług lub do ponownego świadczenia przez nas Usług użytkownikowi.

 8. Zwroty i aktualizacje

  Oprogramowanie nie ma charakteru dobra fizycznego i może być łatwo skopiowane. Z uwagi na ten fakt Nurte nie oferuje trybu zwrotu zamówionego oprogramowania i należności w przypadku Usług odpłatnych. W momencie finalizacji transakcji sprzedaży nie ma możliwości zwrotu dostarczonej Usługi. Nurte nie oferuje zwrotu lub wymiany Usługi nawet w przypadku jeśli mogło to być spowodowane błędnym zamówieniem. W celu sprawdzenia funkcjonalności Usługi przed jej zamówieniem dostępne są wersje demo, można również wykorzystać forum użytkowników do uzyskania odpowiedzi w tym zakresie. O ile konkretne Usługi nie posiadają innych zasad, w przypadku Usług odpłatnych nie są dostępne ich darmowe aktualizacje.

 9. Informacje dodatkowe

  Firma Nurte zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego Regulaminu oraz wszelkich warunków dodatkowych dotyczące Usług. Zmiany nie obowiązują wstecz i wchodzą w życie nie wcześniej niż po 14 dniach od opublikowania. Zmiany dotyczące nowych funkcji Usługi lub wprowadzone z przyczyn prawnych wchodzą w życie natychmiast. Jeśli użytkownik nie akceptuje zmodyfikowanych warunków Usługi, musi przestać z niej korzystać.

  Jeśli wystąpi sprzeczność między niniejszym Regulaminem a warunkami dodatkowymi, w danym zakresie obowiązują warunki dodatkowe.

  Wszelkie ewentualne spory, które wynikły z niniejszych warunków lub Usług bądź w związku z nimi, podlegają prawu polskiemu i są rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby firmy Nurte sp. z. o.o.