Data ostatniej aktualizacji: 01.03.2012.

 1. Wprowadzenie

  Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich aplikacji, usług i serwisów („Usługi”) oferowanych przez firmę Nurte sp. z o.o., której siedziba znajduje się w Warszawie przy ul. Rembielińskiej 20/91.

  Mogą również obowiązywać zasady dodatkowe związane z Polityką prywatności dotyczące konkretnych Usług. Treść zasad dodatkowych jest dostępna w odpowiednich Usługach i jeśli użytkownik korzysta z tych Usług, zasady dodatkowe stanowią rozszerzenie zasad niniejszego dokumentu.

 2. Gromadzenie danych

  Nurte generalnie nie gromadzi danych osobowych użytkowników Usług. Nurte na potrzeby swoich Usług wykorzystuje w tym zakresie portale społecznościowe dla których obowiązują ich własne Polityki prywatności. Niektóre Usługi mogą gromadzić dane niezbędne do funkcjonowania, utrzymywania i rozwijania tych Usług. Jeśli użytkownik kontaktuje się z Nurte możemy przechowywać związaną z tym korespondencję, aby ułatwić rozwiązywanie ewentualnych problemów oraz na potrzeby informowania użytkownika o naszych Usługach, w tym o ich zmianach lub udoskonaleniach.

 3. Udostępnianie danych

  Co do zasady nie udostępniamy jakichkolwiek danych dotyczących użytkowników Usług firmom, organizacjom ani osobom spoza firmy Nurte. Wyjątek stanowią sytuacje, w których udostępnienie danych jest uzasadnione bądź wymagane zgodnie z obowiązującym prawem lub prawomocnym żądaniem instytucji państwowej. Bazując na posiadanych danych możemy również publikować ogólne raporty, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby, aby pokazać ogólne informacje dotyczące korzystania z naszych Usług.

 4. Informacje dodatkowe

  Nurte zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszej Polityki prywatności oraz wszelkich zasad dodatkowych dotyczących Usług. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Zmiany nie obowiązują wstecz i wchodzą w życie nie wcześniej niż po 14 dniach od opublikowania. Zmiany wprowadzone z przyczyn prawnych wchodzą w życie natychmiast.


  Jeśli wystąpi sprzeczność między niniejszą Polityką Prywatności a zasadami dodatkowymi, w danym zakresie obowiązują zasady dodatkowe.